Registre odborne spôsobilých osôb

V zmysle § 63a Čl.  XXXV zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31.mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas

S účinnosťou od 1.6.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú na dobu neurčitú.